sv|en
Integritetspolicy

För IT4U Sweden AB är det mycket viktigt att ni alltid känner er trygga med hur vi behandlar era personuppgifter. Ni skall kunna känna er säkra på att vi har en korrekt och säker hantering och att vi aldrig behandlar era personuppgifter på ett sätt som vi inte får.

Enligt gällande regler för dataskydd, dataskyddsförordningen, får personuppgifter endast behandlas för specifikt angivna syften och endast om det finns en laglig grund för behandlingen.

I denna integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar era personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar, vilken laglig grund vi stödjer behandlingen på och hur länge uppgifterna sparas. Vi beskriver även hur ni kan påverka behandlingen genom att utöva era rättigheter. Vi ger er även information om vem hos oss ni kan prata med om ni har frågor om personuppgiftsbehandling samt var ni skall vända er om ni inte är nöjd med vår hantering.

IT4U Sweden AB, 556532-5312, är personuppgiftsansvarig för den behandling vi själva eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för.

Det är viktigt att ni tar del av och förstår integritetspolicyn. Med hjälp av innehållsförteckningen nedan kan ni lätt navigera till de avsnitt som är av särskilt intresse för dig. Ni är förstås alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.


Vad är personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter genom vilka vi direkt eller indirekt kan identifiera dig, till exempel ditt namn, e-postadress, ditt kundnummer eller ditt telefonnummer. När ni skickar e-post till oss, blir dessa e-postmeddelanden personuppgifter om vi kan koppla dem till dig. Även uppgifter som genereras i våra nät när ni till exempel surfar är personuppgifter om vi genom dessa kan identifiera dig.

Vad är en behandling av personuppgifter

Allt vi gör med era personuppgifter räknas som behandlingar, det gäller oavsett om vi använder automatiserade system eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. Det innebär även en behandling att läsa personuppgifter på en dator eller en telefon när ni ringer in och vill ha hjälp.

Vilka personuppgifter hanterar vi

De personuppgifter som vi samlar in utgörs dels av kunduppgifter, dels trafikuppgifter. Anledningen till att vi skiljer mellan kunduppgifter och trafikuppgifter, trots att båda kan utgöra personuppgifter är att hantering av trafikuppgifter, utöver dataskyddsförordningen, även styrs av regler om elektronisk kommunikation såsom lagen om elektronisk kommunikation.

Kunduppgifter är uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, användarid. Kunduppgifter är även uppgifter om vilka tjänster ni har, hur ni använder dessa samt information om hur ni faktureras och betalar era fakturor. Vidare är kunduppgifter även annan information som ni lämnar oss när ni är i kontakt med oss.

Trafikuppgifter är uppgifter som genereras under pågående kommunikation och som behövs för att vi ska kunna överföra bland annat surftrafik och e-post i våra nät. Trafikuppgifter är inte innehållet i t.ex. surftrafik eller ett e-postmeddelande utan är uppgifter som beskriver till exempel vilka adresser som har kommunicerat med varandra, vilka nät som kommunikationen gått igenom samt när kommunikationen har skett.

Vad används uppgifterna till

För att vi ska få behandla era personuppgifter, krävs att vi har ett uttryckligt och berättigat syfte med behandlingen. Personuppgifterna får sedan endast behandlas på ett sätt som är förenligt med det ursprungliga syftet. Utöver detta, måste vi ha stöd i lag, en så kallad rättslig grund, för att få behandla personuppgifter.

De behandlingar av personuppgifter som vi utför, stöder vi på följande rättsliga grunder:

1. Behandlingen av era personuppgifter är nödvändig för att ingå eller fullgöra avtalet med er, till exempel att samla in uppgifter för att kunna leverera en bredbandsanslutning.

2. Behandlingen av era personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse, till exempel att spara personuppgifter för bokföringsändamål som bokföringslagen kräver.

3. Vi bedömer, efter en så kallad intresseavvägning, att våra intressen av att få behandla era personuppgifter väger tyngre än er rätt till integritetsskydd, till exempel om vi behandlar era personuppgifter för direktmarknadsföring.

I vissa fall frågar vi er om ert samtycke för en specifik behandling, innan den påbörjas. I andra fall ber vi om ert generella samtycke för återkommande behandling. Ni kan när som helst återkalla ert samtycke. Viktigt att notera är att om ni återkallar ert samtycke, kanske vi inte kan fortsätta att tillhandahålla era tjänster på samma sätt som tidigare.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter till er behöver vi behandla och hantera era personuppgifter. Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar era personuppgifter och med vilken rättslig grund vi gör detta.

Tillhandahålla era tjänster
Vi behandlar era personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera er som vår kund eller användare samt i vissa fall för kreditupplysningsändamål. Vi behandlar även era personuppgifter för att vi ska kunna leverera de produkter och tjänster som ni har beställt och kunna hantera eventuella återköp och reklamationer. Vi behandlar vidare personuppgifter om er för att kunna överföra e-post och annan datatrafik samt för att kunna hålla reda på hur mycket datatrafik ni använder. Vi behöver även behandla era personuppgifter för att kunna fakturera er enligt avtalet samt för att kunna vidta inkassoåtgärder om detta behövs för att säkerställa att vår fordran blir betald, samt i övrigt för att vi ska kunna tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med er.

Rättslig grund: fullgörande av avtal samt intresseavvägning

Vår intresseavvägning för denna behandling är att säkerställa att vi erhåller betalning enligt avtalet med er.

Annan kommunikation om tjänster
Vi behandlar personuppgifter i samband med annan kommunikation med er, till exempel för att tillhandahålla er information om underhåll, service och uppdateringar av våra produkter och tjänster så att de ska fungera så bra som möjligt. När ni kontaktar vår kundservice behandlar vi personuppgifter om er för att kunna hjälpa er att använda era tjänster samt för att kunna hantera era synpunkter.

Rättslig grund: fullgörande av avtal samt intresseavvägning

Vår intresseavvägning av att informera er om underhåll, service och uppdateringar av våra produkter och tjänster är att hålla er informerad om hur vårt arbete påverkar era produkter och tjänster.

Utveckling av tjänster
Vi behandlar personuppgifter för att förbättra och utveckla våra erbjudanden till er och andra kunder samt för att utveckla våra interna processer, system och nät. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa anonymiserad statistik för analysbehov.

Rättslig grund: intresseavvägning

Vår intresseavvägning för nämnda behandlingar är att vi behöver ha ett systematiskt arbete med att utveckla våra tjänster, produkter, interna processer, system och nät för att långsiktigt kunna tillgodose befintliga kunders och marknadens behov av utveckling.

Informationssäkerhet, nätdrift samt för att förhindra missbruk av tjänster
Vi behandlar era personuppgifter för att vi ska kunna upprätthålla en tillfredställande drift och säkerhet i våra nät och system så att vi kan tillhandahålla era produkter och tjänster. Vi behandlar även era personuppgifter för att vi ska kunna upptäcka och förhindra olovlig användning av våra tjänster som strider mot de villkor ni accepterat när ni ingick avtal med oss.

Rättslig grund: fullgörande av avtal (kunduppgifter), rättslig förpliktelse (trafikuppgifter)

Efterlevnad av lagar
Vi behandlar era personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar oss, till exempel bokföringslagens krav på lagring av bokföringsmaterial. Vi behandlar även personuppgifter i syfte att kunna uppfylla kraven på lagring av uppgifter i reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, för att kunna lämna ut uppgifter till brottsbekämpande myndighet.

Rättslig grund: rättslig förpliktelse

Bredbandstjänster
Vi behandlar era personuppgifter för att kunna leverera bredbandstjänster till er, övervaka och säkerställa att tjänsten fungerar samt för att kunna ge er support.

Rättslig grund: fullgörande av avtal

Hur samlar vi in uppgifterna

- Vi samlar in personuppgifter i samband med att ni blir kund hos oss, antingen genom att ni själv lämnar dem till oss genom något av våra digitala gränssnitt, via pappersavtal eller att ni lämnar dem till oss muntligen och vi dokumenterar dem.
- Vi samlar in personuppgifter om er när ni kontaktar oss i olika ärenden som rör era produkter eller tjänster. Uppgifterna samlas in antingen genom att ni själv skriver e-post eller ringer oss och vi dokumenterar dem.
- Vi samlar in personuppgifter som genereras när ni använder någon av våra produkter eller tjänster exempelvis sådan information som vi behöver för att hantera er trafik när ni surfar eller förmedlar ditt meddelande när ni skickar e-post.
- Vi samlar in personuppgifter när ni väljer att svara på kund- och enkätundersökningar samt när ni prenumererar på våra nyhetsbrev.
- Vi får personuppgifter från andra nätoperatörer och samarbetspartners, såsom andra nätägare, bredbandsleverantörer och fastighetsägare.
- Vi samlar in uppgifter genom att våra webbsidor som använder cookies som samlar in information från er webbläsare.

Hur länge sparas uppgifterna

Enligt dataskyddsförordningen får vi inte spara personuppgifter om er längre än vi behöver utifrån det syfte vi behandlar dem för. Vi sparar därför aldrig personuppgifter bara för att de är "bra att ha" utan har alltid ett definierat syfte som har stöd i lag.

Eftersom de uppgifter som vi samlar in och som skapas när ni använder våra produkter och tjänster behandlas för olika syften, sparas de också under olika lång tid. Det kan därför vara så att personuppgifter om er finns sparade i ett system men raderas i ett annat. Nedan beskriver vi några huvudregler som för hur länge vi sparar personuppgifter.
- Kunduppgifter sparar vi, om vi inte anger någonting annat, så länge som ni är kund hos oss och i 36 månader efter att avtalet har upphört. När avtalet upphör raderar eller anonymiserar vi personuppgifterna i de system som används för att stödja avtalsförhållandet. Däremot kan personuppgifter ligga kvar i andra system, till exempel fakturasystemet, eftersom vi behöver spara dem där längre för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.
- Trafikuppgifter sparar vi enligt huvudregeln endast en kort stund efter att vi hanterat er kommunikation. Vissa trafikuppgifter behöver vi dock spara under en längre tid, för att administrera vår fakturering eller säkerställa driftsäkerhet i våra nät. Uppgifter som behövs för fakturering, sparar vi tills fordran är betald eller preskriberad. Eftersom trafikstatistik till viss del utgör bokföringsunderlag, sparar vi även vissa sådana så länge det krävs för att vi ska kunna följa gällande krav enligt bokföringslagen. För att kunna analysera hur ni använder våra tjänster, sparar vi er trafikstatistik så länge vi har ett giltigt avtal med er och som längst 36 månader efter att avtalet avslutades.
- Noteringar vi gjort om fel i era produkter eller tjänster samt de åtgärder vi vidtagit för att hantera dessa, till exempel felsöknings- och reparationsärenden sparar vi uppgifter under avtalstiden och maximalt 12 månader efter att ett avtal avslutats.
- De kunduppgifter och trafikuppgifter vi sparar på grund av att vi har skyldighet att göra det enligt lag, eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut eller myndighets begäran, sparas så länge det aktuella kravet anger.

Till vem lämnas uppgifterna ut

I vissa situationer delar vi era personuppgifter med andra. Nedan beskriver vi när och varför vi gör detta. Vi vill understryka att vi aldrig lämnar över era personuppgifter om detta inte krävs för att vi ska kunna utföra någon av de behandlingar som anges ovan, vilka vi har ett syfte och som det finns laglig grund för. Vi säljer inte heller era personuppgifter vidare till andra.

Leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning
Vi har flera olika leverantörer för att vi ska kunna tillhandahålla och utveckla våra produkter och tjänster samt ge er anpassad och relevant information. Vi har till exempel fiberleverantörer som tillhandahåller den fiber som behövs till våra bredbandstjänster. Vi har även återförsäljare samt leverantörer av produkter, programvaror och tjänster som hjälper oss med försäljning och kundrelationer. Vidare använder vi oss av samarbetspartners för både distribution och fakturering, för att vi ska kunna tillhandahålla era produkter och tjänster, hantera eventuella fel och returer samt för att fakturera er.

När vi använder oss av leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, tecknar vi personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören. Personuppgiftsbiträdesavtalen anger att leverantören (personuppgiftsbiträdet) endast får behandla personuppgifter för ändamål som vi bestämmer och enligt instruktioner från oss. Våra leverantörer får alltså inte göra någonting med era personuppgifter som vi inte uttryckligen talat om för dem att de ska göra. Vi ställer även krav på att leverantörens hantering av personuppgifter ska vara säker och korrekt.

Överföring till leverantörer i tredje land
Ibland behöver vi överföra era personuppgifter till leverantörer som har hela eller delar av sin verksamhet utanför EU/EES, så kallat "tredje land". En orsak till detta är att vi ibland endast i tredje land kan hitta leverantörer som bjuder de produkter, programvaror eller tjänster som våra kunder efterfrågar.

Vi anlitar inga leverantörer i tredje land om leverantören inte har adekvat skyddsnivå eller vi vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för överföringen enligt de krav som ställs i GDPR. Vi ser alltid till att leverantören ingår avtal med oss där de förbinder sig att följa de bestämmelser som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten. Om ni vill läsa mer om överföring till tredje länder, finns det bra information på Datainspektionens hemsida.

Myndigheter
Vi kan komma att lämna ut era personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter enligt lag eller myndighetsbeslut.

Era rättigheter

Ni har rätt att få information om hur vi behandlar era personuppgifter. Sådan information får ni i denna integritetspolicy. Om ni har ytterligare frågor om vår behandling av personuppgifter, är ni välkommen att kontakta oss. Ni finner kontaktuppgifter längst ner i policyn.

Utöver rätt till information, har ni även andra rättigheter i relation till era personuppgifter. Ni kan till exempel påverka vår behandling genom att begära utdrag, rättelse, radering och begränsning. Ni har även rätt att invända mot viss behandling som vi utför samt begära ut era personuppgifter eller begära att de flyttas.

Ni kan läsa mer om respektive rättighet här nedan.

Rätt till tillgång
Ni har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om er vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut era personuppgifter till någon annan, måste en begäran om registerutdrag göras skriftligen och undertecknas av er. När begäran lämnas in ska även giltig ID-handling visas upp.

När ni lämnar er begäran, är det bra att ni specifikt anger vilka uppgifter ni är intresserad av, till exempel avtalshandlingar, noteringar i kundservice, chatthistorik eller liknande. På så sätt kan vi ge er den information som är mest relevant för er. Märk begäran "Registerutdrag".

Om ni lämnar in flera begäran om registerutdrag, kan vi komma att ta ut en avgift. Registerutdraget kommer att skickas till er inom 30 dagar från det att vi tog emot begäran. Om utdraget är omfattande så att vi behöver mer tid eller om vi av någon anledning inte kan genomföra er begäran, meddelar vi dig detta. Registerutdraget kommer av säkerhetsskäl alltid att skickas till er folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse
Det är vårt ansvar att se till att de personuppgifter som vi och våra leverantörer behandlar är korrekta och relevanta. Vi uppdaterar därför systematiskt våra register och adressuppgifter och liknande information om er så att vi ska ha rätt uppgifter. Om ni uppmärksammar att de uppgifter vi har om er är felaktiga eller om vi saknar viktig information, har ni rätt att få era uppgifter rättade. Vi är tacksamma för att ni hjälper oss med detta. Kontakta oss om ni vill få era uppgifter rättade.

Rätt till radering
Vi sparar era kunduppgifter så länge som ni är kund hos oss. När avtalet mellan oss har upphört raderas de (eller anonymiseras) inom 36 månader, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen).

Ni har rätt att begära att vi raderar personuppgifter i följande situationer:
- Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de har samlats in för och som vi behandlar dem för.
- Om vi behandlar personuppgifter med stöd av ert samtycke och ni återkallar detta.
- Om vi behandlar personuppgifter för direktmarknadsföring och ni motsätter er att personuppgifterna fortsätter att behandlas för detta ändamål.
- Om vi behandlar personuppgifter utifrån en intresseavvägning och det inte finns berättigande skäl som väger tyngre än ert intresse.
- Om vi inte behandlar personuppgifter i enlighet med gällande regler.
- Om det krävs att personuppgifter raderas för att kunna uppfylla en rättslig skyldighet.

Eftersom det är viktigt att vi inte raderar fel persons uppgifter, ska en begäran om radering göras skriftligen och undertecknas av er. När begäran lämnas in skall även giltig ID-handling visas upp.

När vi får er begäran, kommer vi att göra en bedömning om det finns skäl att radera era personuppgifter och vi kommer att meddela er vilken bedömning vi gör. Om vi raderar era uppgifter på er begäran, kommer vi informera eventuella leverantörer och samarbetspartners som vi lämnat ut uppgifterna till om att uppgifterna har raderats. Vi gör dock inte detta om det är omöjligt eller kräver en mycket stor arbetsinsats.

Rätt till begränsning av behandling
Ni har rätt att i vissa fall kräva att den behandling av era personuppgifter som vi gör ska begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna kommer markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat om ni anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan ni även begära att vår behandling av era personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.

Eftersom det är viktigt att vi inte begränsar behandlingen av fel persons uppgifter, ska en begäran om radering göras skriftligen och undertecknas av er. När begäran lämnas in skall även giltig ID-handling visas upp.

Rätt till invändning
Ni har rätt att invända mot den behandling av era personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver ni skriftligen specificera vilken behandling ni invänder mot. Vid sådan invändning får vi endast fortsätta utföra behandlingen om vi kan visa att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än era intressen.

Om era personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har ni alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Eftersom det är viktigt för oss att veta att vi kommunicerar med rätt person, ber vi er att göra invändningen skriftligen och att ni undertecknar den. När invändningen lämnas in skall även giltig ID-handling visas upp.

Rätt till dataportabilitet
Om ni har lämnat era personuppgifter till oss, har ni i vissa fall rätt att få ut och ta med era personuppgifter för att till exempel flytta dessa till en annan operatör.

För att ni ska kunna nyttja er rätt till dataportabilitet måste er begäran avse sådana personuppgifter som ni själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ett samtycke från er eller för att uppfylla avtalet vi har med er. Rätten till dataportabilitet gäller inte när vår behandling av era personuppgifter grundar sig på en intresseavvägning eller en rättslig skyldighet.

Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut era personuppgifter till någon annan, måste en begäran om dataportabilitet göras skriftligen och undertecknas av er. När begäran lämnas in skall även giltig ID-handling visas upp.

Klagomål

Om ni anser att vi behandlar era personuppgifter i strid med gällande dataskyddsregler bör ni anmäla detta till oss så fort som möjligt. Utöver det har ni även rätt att vända er direkt till Datainspektionen och lämna in ert klagomål. I ärenden som rör trafikuppgifter, kan ni även vända er till Post- och Telestyrelsen.

Cookies

För att ni ska få en relevant information och service, när ni surfar på våra websidor, samlas information in genom så kallade cookies på er utrustning. Ni kan välja att acceptera eller inte acceptera cookies. Om ni vill veta mer om cookies, kan ni läsa vidare här.

Personuppgiftsansvarig

IT4U Sweden AB, 556532-5312, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas under varumärket IT4U.

Kontaktuppgifter och dataskyddsombud

IT4U Sweden AB
Att: Dataskyddsombud
Blå Vägen 210
923 31 STORUMAN

Kontakta oss